Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

 

Tiek plānoti pārtraukumi

29.02.2020. no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 nebūs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakapojumi: E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu, Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības, Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai), Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam), Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu, Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli, Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

 29.02.2020. no plkst. 09:00 līdz  01.03.2020. plkst. 21:00 nebūs pieejami Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumi - “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”, “Mani dati VDEĀVK”, "Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai", "Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana", "Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei".  

 29.02.2020. no plkst. 09:00 līdz 01.03.2020. plkst. 21:00 nebūs pieejami Valsts darba inspekcijas pakalpojumi "Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā", "Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem", "Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana", "Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana", "Darba vietas higiēniskais raksturojums", "Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana", "Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai", "Darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai", "Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana", "Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana", "Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā", "Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā", "Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā", "Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā", "Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu" un "Ziņojums par arodslimības gadījumu".  

Информация о пенсионном капитале застрахованного лица

Э-услуга обеспечивает возможность социально застрахованному лицу получить информацию о пенсионного капитале 1-го уровня и его индексации, начиная с 1996 года. Данны...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация об удержаниях из выплаченной пенсии / пособия / возмещения

Э-услуга обеспечивает возможность получить информацию об удержаниях, совершенных АГСС в качестве плательщика дохода (пенсии, пособия, возмещения), начиная с 1 июня...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о направленной для выплаты пенсии / пособии / возмещении

Э-услуга обеспечивает возможность каждому лицу, которому с 2008 года была присвоена какая-либо из услуг АГСС (пенсия, пособие, возмещение), получить информацию о су...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о выплаченных пособиях / пенсиях / возмещении и удержанном подоходном налоге (для декларирования доходов)

Э-услуга обеспечивает возможность лицу, которое с 2009 года получало какую-либо предоставляемую АГСС услугу, получить необходимую для декларирования доходов информа...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о размере присвоенной пенсии / пособия / возмещения

Э-услуга обеспечивает возможность каждому лицу, которому с 2008 года была присвоена какая-либо из услуг АГСС (пенсия, пособие, возмещение), получить информацию о пр...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о прогнозируемом размере пенсии по старости

Э-услуга обеспечивает возможность каждому лицу, которому еще не была присвоена пенсия по старости, самому получить информацию об ориентировочном размере пенсии по с...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о зарегистрированном трудовом стаже (до 1996 года)

Э-услуга обеспечивает возможность социально застрахованному лицу, которое было занято до 1996 года, получить информацию о данных, имеющихся в распоряжении АГСС о ег...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о взносах социального страхования и периодах страхования

Э-услуга обеспечивает возможность каждому социально застрахованному лицу получить информацию о своих взносах социального страхования, периодах страхования и осущест...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Информация о регистрации участника схемы финансируемых государством пенсий и выборе инвестиционного плана

Э-услуга обеспечивает возможность участникам схемы финансируемых государством пенсий получить информацию о начале участия в схеме финансируемых государством пенсий,...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги