Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

 

Tiek plānoti pārtraukumi

29.02.2020. no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 nebūs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakapojumi: E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu, Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības, Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai), Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam), Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu, Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli, Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

 29.02.2020. no plkst. 09:00 līdz  01.03.2020. plkst. 21:00 nebūs pieejami Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumi - “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”, “Mani dati VDEĀVK”, "Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai", "Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana", "Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei".  

 29.02.2020. no plkst. 09:00 līdz 01.03.2020. plkst. 21:00 nebūs pieejami Valsts darba inspekcijas pakalpojumi "Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā", "Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem", "Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana", "Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana", "Darba vietas higiēniskais raksturojums", "Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana", "Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai", "Darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai", "Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana", "Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana", "Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā", "Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā", "Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā", "Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā", "Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu" un "Ziņojums par arodslimības gadījumu".  

Подача уведомления лечащего лица/лечебного учреждения о пострадавшем в результате несчастного случая на рабочем месте

Государственная трудовая инспекция получает от лечебных учреждений информацию о несчастных случаях, произошедших на работе, в результате чего получены данные о скры...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Уведомление работодателя, адресованное Трудовой инспекции, об устраненных нарушениях

Услуга обеспечивает Работодателю возможность давать ответы об устраненных нарушениях, которые были указаны в изданных должностными лицами Учреждения административны...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Подача составленного работодателем акта о расследовании несчастного случая, произошедшего на работе

Если несчастный случай расследует созданная работодателем комиссия по расследованию, специалист по охране труда или назначенное работодателем лицо, то работодатель...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Оспаривание решения должностного лица Трудовой инспекции

Услуга предусмотрена для подачи заявления в электронном виде директору ГТИ с целью оспаривания принятого инспектором по трудоустройству или другим должностным лицом...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Разрешение Трудовой инспекции на трудоустройство ребенка

Цель заявление клиента ГТИ - (Работодателя) - получить от ГТИ письменное разрешение на то, чтобы ребенок-исполнитель был занят в культурных, художественных, спортив...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Получение административных актов, выданных ГТИ работодателям о констатированных нарушениях

Услуга обеспечивает получение работодателями информации об изданных административных актах о констатированных нарушениях

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Получение составленного Трудовой инспекцией акта о расследовании несчастного случая на рабочем месте

Возможность получения в электронном виде акта расследования несчастного случая, расследуемого ГТИ. Бланк акта определен правилами КМ № 950 „Порядок расследования и...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Заявление в Трудовую инспекцию и получение ответа от Трудовой инспекции

Услуга обеспечивает возможность заполнить заявление в целях получения консультации Государственной трудовой инспекции или добиться действий от Государственной трудо...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги