Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

 

Tiek plānoti pārtraukumi

29.02.2020. no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 nebūs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakapojumi: E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu, Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības, Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai), Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam), Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu, Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli, Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

 29.02.2020. no plkst. 09:00 līdz  01.03.2020. plkst. 21:00 nebūs pieejami Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumi - “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”, “Mani dati VDEĀVK”, "Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai", "Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana", "Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei".  

 29.02.2020. no plkst. 09:00 līdz 01.03.2020. plkst. 21:00 nebūs pieejami Valsts darba inspekcijas pakalpojumi "Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā", "Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem", "Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana", "Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana", "Darba vietas higiēniskais raksturojums", "Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana", "Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai", "Darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai", "Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana", "Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana", "Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā", "Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā", "Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā", "Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā", "Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu" un "Ziņojums par arodslimības gadījumu".  

Мои зарегистрированные домашние (комнатные) животные

В рамках Е-услуги пользователь в оперативном режиме может просмотреть информацию о находящихся в его собственности или на содержании зарегистрированных домашних (ко...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Регистрация домашних (комнатных) животных

В рамках Е-услуги пользователь в оперативном режиме может произвести первичную регистрацию домашнего (комнатного) животного. Для такой регистрации домашнее животное...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Регистрация смены владельца зарегистрированного домашнего (комнатного) животного

В рамках Е-услуги пользователь в оперативном режиме может передать право собственности на животное другому физическому лицу и подтвердить приобретение права собстве...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Регистрация изменения адреса, где содержится зарегистрированное домашнее (комнатное) животное

В рамках Е-услуги пользователь в оперативном режиме может просмотреть информацию о зарегистрированных в его собственности домашних животных и изменить адрес местона...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги

Регистрация смены держателя зарегистрированно домашнего (комнатного) животного

В рамках Е-услуги пользователь в оперативном режиме может передать право содержания домашнего (комнатного) животного другому физическому лицу, подтвердить переход п...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги