Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personas miršanas gadījumā.

Pabalsts aizgādnim

Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu personai, kuru Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa...

Pabalsts audžuģimenei

Rīgas Sociālais dienests nodrošina sociālās garantijas bērnam, kurš uz laiku ir ievietots audžuģimenē, atbilstoši viņa vajadzībām, piešķirot pabalstu bērna uzturam...

Pabalsts aizbildnim

Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu aizbildnim vai pagaidu aizbildnim par aizbildņa pienākuma pildīšanu. Aizbildnim, kurš aprūpē bērnu, kuram viens vai abi ve...