Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts dzīvokļa īres vai apsaimniekošanas, apkures, komunālo maksājumu segšanai vai kurināmā iegādei.

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecīb...

Pabalsts ārkārtas situācijā

Sociālais dienests pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta sp...

Pabalsts aizbildnim

Aizbildnim, kurš aprūpē bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši, pabalsta apmērs ir EUR 50 mēnesī; Aizbildnim, kurš aprūpē divus (vai vairāk) aizbildnībā esošu...