Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas paba...

Pabalsts audžuģimenēm (Baltinavas novads)

Ja Baltinavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē un ir noslēgts līgums ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē, pašvaldīb...

Pabalsts audžuģimenei

Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē var saņemt ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam, uzsākot mācību gadu, piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu...

Dzīvokļa pabalsts (Vecumnieku novada dome)

Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecīb...