Informācijas sagatavotājs: Satiksmes Ministrija
Informācija atjaunota: 21.07.2017


Atbilstoši Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 1.panta 6.punktam un 4.pantam  Satiksmes ministrija ir sagatavojusi informāciju saistībā ar ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai vai izbūvei piemērotu fizisko infrastruktūru, saistošu informāciju par būvdarbiem kā arī atbildīgo komersantu kontaktinformāciju.

Ar ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanai piemērotu “fizisko infrastruktūru” tiek saprasts, piemēram, caurules, masti, kanāli, kontrolakas, kanalizācijas atveres, sadales skapji, ēkas vai ievadi ēkās, torņi un balsti, kas pieder “tīkla operatoriem”  – uzņēmumiem elektronisko sakaru nozarē, gāzes nozarē, elektroenerģijas nozarē (tostarp sabiedrisko vietu apgaismošanas infrastruktūra), siltumapgādes nozarē, ūdensapgādes nozarē (izņemot dzeramā ūdens sistēmas), transporta nozarē (dzelzceļa, autoceļu, ostu un lidostu infrastruktūra) vai atvasinātas publiskas personas iestādēm (pašvaldību iestādēm).

Turpmāk aprakstītais informācijas minimums, ko publiskās iestādes jau ir savākušas un kas jau ir pieejams elektroniskā formātā, ir pieejams, izmantojot hipersaiti uz attiecīgo informācijas sistēmu: 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā par fizisko infrastruktūru ir pieejama šāda minimālā informācija:
1) infrastruktūras atrašanās vieta kartē;
2) infrastruktūras veids;
3) datu sniedzējs. 
No 2017.gada 1.jūlija, ja minimālā informācija nav pieejama Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā, saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 5.panta pirmo daļu elektronisko sakaru komersants, nolūkā ierīkot vai būvēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu, var rakstveidā pieprasīt tīkla operatoram informāciju par ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla izvēršanai piemērotu fizisko infrastruktūru.


Būvniecības informācijas sistēmā par fiziskās infrastruktūras būvdarbiem ir pieejama šāda minimālā informācija:
1) būvdarbu atrašanās vieta un veids;
2) būves nosaukums;
3) datums, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē;
4) būvniecības pasūtītājs un būvprojekta izstrādātājs.
Autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā , ir iespējams iesniegt būvniecības ieceri elektroniski.

 

Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 5.panta piektajā daļā noteikts, ka tīkla operators, sniedzot elektronisko sakaru komersantam atbildi par fiziskās infrastruktūras būvdarbiem, par kuriem būvniecības ieceres iesniegumu plānots iesniegt nākamo 6 mēnešu laikā, vienlaikus nosūta Būvniecības informācijas sistēmas pārzinim (bis@bvkb.gov.lv) informāciju par plānotās būvniecības vietu, veidu, būves nosaukumu, plānoto būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas mēnesi un kontaktinformāciju. Informāciju par plānoto būvniecības ieceri publicē Būvniecības informācijas sistēmā, un tā ir publiski pieejama.

Uzņēmumu reģistra datu bāzē  ir pieejama tīkla operatora kontaktinformācija.