1. Vispārīgi noteikumi


1.1. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (turpmāk – Portāls) veido:

1.1.1. Portālā pieejamie e-pakalpojumi, kuros norādīto personas datu apstrādātāji ir šo e-pakalpojumu turētājiestādes (turpmāk - Pārziņi). Personas datu apstrāde e-pakalpojumos tiek veikta Pārziņu ar mērķi sniegt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniskā vidē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jebkura personīgā informācija, kuru Portāla lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ievada Portālā publicētajā e-pakalpojumā turētājam, tiek uzskatīta par nodotu šī e-pakalpojuma Pārzinim;

1.1.2. Portāla lietotāja pieslēguma vides “Mana darba vieta” -> “Profils” pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra).

2. Personas datu apstrādes mērķi


2.1. Aģentūra šajā portālā veic personas datu apstrādi sekojošu mērķu ietvaros:

2.1.1. elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju (eID, e-paraksts un bankas) piedāvāto pakalpojumu integrācija, nodrošinot pakalpojuma sniedzēja izvēli, no tiem iegūto identitātes datu nodošanu Lietotāja izvēlētā e-pakalpojuma turētājiestādei, gadījumā, ja konkrētā e-pakalpojuma izpilde paredz Lietotāja identifikāciju;

2.1.2. Lietotāja profila uzturēšana, kur Lietotāja reģistrācijas gaitā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai

Kontaktinformācija, ko Lietotājs norāda sadaļā “Mana darbavieta” –> “Profils”, nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju, lai nodrošinātu veiksmīgu e-pakalpojuma izpildi.

2.1.3. Lietotāja pieslēguma datu (tajos ietverot lietotāja pieslēguma punkta IP adresi, pieslēguma datumu un laiku, izmantoto elektronisko identifikācijas pakalpojumu sniedzēju un izvēlēto e-pakalpojumu) izveide un uzglabāšana ar mērķi saglabāt apliecinājumus par lietotāja veiktajām darbībām iespējamo strīdu vai pretenziju izmeklēšanas gadījumos;

2.1.4. Lietotāja finanšu norēķinu nodrošināšana, gadījumos, kad nepieciešamo norēķinu veikšanu pieprasa lietotāja izvēlētais e-pakalpojums;

2.1.5. E-pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnoloģisko procesu uzturēšana un organizēšana (tai skaitā ziņu sūtīšanas /transportēšanas metadatu veidošana, apstrāde);

2.1.6. Lietotāja saņemto e-pakalpojumu radīto datu (dokumentu) saglabāšana lietotāja darbavietā ar mērķi nodrošināt iespēju šos datus izmantot atkārtoti;

2.1.7. Lietotājam pieejamo e-pakalpojumu prioritizācija ar mērķi atvieglot biežāk lietoto pakalpojumu pieejamību citu e-pakalpojumu vidū vai prioritāri izvirzīt tos e-pakalpojumus, kuri precīzāk atbilstu Lietotāja konkrētajām vēlmēm un vajadzībām.

2.2. Uzskaitītie personas datu apstrādes procesi tiek veikti, lai izpildītu un nodrošinātu sekojošo normatīvo aktu prasības:

2.2.1. 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtības 23. punkts;

2.2.2. 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi”;

2.2.3.  2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”.

2.3. Aģentūra primāri veic datu apstrādi arī Valsts informācijas sistēmu savietotājā kā e-pakalpojumu un Portāla informācijas nodrošinātāja, atsaucoties uz šādiem mērķiem:

2.3.1. Nodrošināt datu apriti starp Valsts informācijas sistēmu savietotāju un trešo pušu sistēmām;

2.3.2. Nodrošināt pakalpojuma metadatu un personas identitātes apliecinājumu esamību izmeklēšanas vai pretenziju apstrādes gadījumiem.

2.4. Uzskaitītie personas datu apstrādes procesi tiek veikti, lai izpildītu un nodrošinātu 2016. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi” prasības.

3. Personalizēti piedāvājumu un statistikas vākšana 

3.1. Aģentūra var apstrādāt personas datus, lai uzlabotu Lietotāja Portāla un e-pakalpojumu lietošanas pieredzi. Aģentūra nodrošina, ka Lietotāji var iepazīties ar Privātuma politiku un izdarīt izvēli vai sniegt piekrišanu.

3.2. Aģentūra var vākt statistikas datus par Lietotāju uzvedību Portālā un e-pakalpojumu lietošanā. Statistikas dati var tikt iegūti no ārējiem avotiem un var tikt apvienoti ar Aģentūras iekšējiem datiem.

4. Datu apstrādes principi

4.1. Aģentūra saņemtos personas datus apstrādā godprātīgi, likumīgi (normatīvo aktu noteiktajos ietvaros), un nodrošina to pieejamību tikai attiecīgajiem datu subjektiem, datu apstrādes pārziņiem un to apstrādātājiem, kā arī normatīvajos aktos paredzētajām trešajām pusēm.

4.2. Apstrādes procesu drošība un pārvaldība tiek organizēta atbilstoši ISO/IEC 27001:2013 standarta prasībām, tehnoloģiskā un pārvaldības drošība tiek regulāri pārbaudīta un kontrolēta ārējo auditu (tai skaitā ielaušanās auditi) ietvaros.


5. Datu glabāšanas periods

5.1. Personas datu glabāšanas laiku nosaka konkrētajam e-pakalpojumam piemērojamie normatīvie akti.

6. Klienta kā datu subjekta tiesības

6.1. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tos Portālā esošajā klienta kontā (profilā) pašrocīgi ir iesniedzis pats klients, tie ir iesniegti neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

6.2. Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tādu šis Lietotājs ir devis.

6.3. Lietotājam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Lietotājs uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

7. Kontaktinformācija

7.1. Lietotājs var sazināties ar Aģentūras datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi, tai skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu, izmantojot sekojošo kontaktinformāciju: 
vdar@vraa.gov.lv vai arī personasdati@vraa.gov.lv.

7.2. Aģentūras kontaktinformācija ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.vraa.gov.lv/lv/vraa/contacts/.