Plantāciju mežu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Mežaudze atzīstama par plantāciju mežu, ja to reģistrē Valsts meža dienestā kā plantāciju mežu. Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs un atbilst Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" 27.punktā noteiktajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Termiņš:
Mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Cita informācija