Jaunaudžu kopšanas pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienesta mežniecībā pārskatu par jaunaudžu (koku augstums ir no 2 m līdz 10 m) kopšanu.  Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi atzīst par koptu. Informāciju reģistrē  Meža valsts reģistrā. Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks atkārtoti vienai un tai pašai mežaudzei pieprasa veikt jaunaudžu kopšanas pārbaudi, tad VMD piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktu izcenojumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
pārskats par jaunaudžu kopšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2