Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem vai to pilnvarotajām personām, kuri, saskaņā ar Meža likuma 29.pantu nodrošina  pirmreizēju meža inventarizāciju savā īpašumā vai valdījumā un inventarizācijas  datu   iesniegšanu VMD. Meža inventarizācija ir jāveic vismaz reizi 20 gados, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos ir noteikts veikt to atkārtoti. VMD iesniedzamā informācija sastāv no vispārīgās meža informācijas un nogabalu raksturojošiem rādītājiem un  inventarizētās platības meža zemes plāna. Persona vēršas VMD ar lūgumu reģistrēt meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā. VMD izvērtē iesniegto datu atbilstību situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām un pieņem lēmumu par datu reģistrēšanu vai lēmumu atteikt reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas VMD pieņem lēmumu. Lēmumu paziņo iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu var pārsūdzēt virsmežzinim. Virsmežziņa lēmumu var pārsūdzēt VMD ģenerāldirektoram.
Atgādinājums
Brīdinājums
Lai veiktu koku ciršanu savā īpašumā vai valdījumā ir jāveic meža inventarizācija un dati jāreģistrē VMD. Meža inventarizāciju veic   reizi 20 gados.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.28.