Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā  īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs.  Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģistrā meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu, kurā norāda ieaudzēto koku sugu, kociņu augstumu, skaitu un platību. Valsts meža dienests pārbauda ieaudzēto platību un pieņem lēmumu par  mežaudzes atzīšanu par ieaudzētu  vai  lēmumu  atteikt atzīt mežaudzi par ieaudzētu.  Lai mežu ieaudzētu ir jāievēro teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības, meliorētās platībās-Meliorācijas likuma prasības, bet teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās- teritoriju individuālie apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai lauksaimniecības zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu var apstrīdēt virsmežzinim, virsmežziņa - VMD ģenerāldirektoram.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 308; 2012.05.09.)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 2016.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Rīga, 13.janvāra iela 15, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.28.