Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieka pienākums ir noteiktā termiņā atjaunot  vienlaidus nocirstās meža platības. Meža īpašnieks veic meža atjaunošanas darbus un par paveikto paziņo Valsts meža dienestam. Valsts meža dienests pārbauda atjaunoto platību dabā un tās atbilstību  un pieņem lēmumu atzīt platību par atjaunotu vai lēmumu par platības neatzīšanu par atjaunotu. Informācija par atjaunotajām platībām tiek reģistrēta Meža valsts reģistrā. Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks VMD atkārtoti pieprasa vienā un tai pašā mežaudzē veikt pārbaudi, tad VMD piemēro maksu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izcenojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mežziņa lēmumu var apstrīdēt virsmežzinim, virsmežziņa - VMD ģenerāldirektoram.
Atgādinājums
Mežs jāatjauno noteiktā termiņā.
Brīdinājums
Meža atjaunošanas prasību neievērošana ir administratīvs pārkāpums.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 2000.03.17.)
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 308; 2012.05.09.)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 2016.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.23.