Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Kompensāciju veidi: ikgadējs atbalsta maksājums vai zemes atpirkšana.
Zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija (Natura 2000), vai atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000 teritorijas un zemes īpašuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 hektāru, var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijai ikgadēja atbalsta maksājuma veidā par saimnieciskās darbības ierobežojumiem viņa īpašumā.
Šādu kompensāciju piešķir par sekojošiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība;
2) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;
3) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē;
4) aizliegta koku ciršana kailcirtē.

Kompensāciju ikgadēja atbalsta maksājuma veidā piešķir par šādiem lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) aizliegta uzaršana un kultivēšana;
2) aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.
Zemes atpirkšanu var prasīt, ja zemes īpašums ir neapbūvēts un atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā:
1) dabas rezervātā;
2) īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas rezervāta zonā, stingrā režīma zonā vai regulējamā režīma zonā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments