Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Kompensāciju veidi: ikgadējs atbalsta maksājums vai zemes atpirkšana.
Zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija (Natura 2000), vai atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000 teritorijas un zemes īpašuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 hektāru, var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijai ikgadēja atbalsta maksājuma veidā par saimnieciskās darbības ierobežojumiem viņa īpašumā.
Šādu kompensāciju piešķir par sekojošiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība;
2) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;
3) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē;
4) aizliegta koku ciršana kailcirtē.

Kompensāciju ikgadēja atbalsta maksājuma veidā piešķir par šādiem lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) aizliegta uzaršana un kultivēšana;
2) aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.
Zemes atpirkšanu var prasīt, ja zemes īpašums ir neapbūvēts un atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā:
1) dabas rezervātā;
2) īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas rezervāta zonā, stingrā režīma zonā vai regulējamā režīma zonā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, pievienoti nepieciešamie dokumenti, samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis, uzliktie soda maksājumi, Pārvalde nosaka termiņu  trūkumu novēršanai. Ja tie netiek novērsti, Pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt kompensāciju.
Brīdinājums
Informācija nav norādīta
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.08.