Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli drīkst izplatīt un lietot, ja tas ir iekļauts Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā vai ir izsniegta atļauja tā paralēlajai tirdzniecībai. Atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai izsniedz, ja tas ir apstiprināts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (izcelsmes dalībvalstī) un pēc sastāva ir identisks Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautam augu aizsardzības līdzeklim (atsauces līdzeklim).
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma (kamēr atsauces līdzeklis ir Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 45 darbdienu laikā (dienu skaitā neietilpst papildus nepieciešamais laiks, lai no izcelsmes dalībvalsts pieprasītu un saņemtu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, vai augu aizsardzības līdzekļi ir identiski)
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
• Atļauja ir spēkā līdz atsauces līdzekļa, t.i., identiskā reģistrētā augu aizsardzības līdzekļa, reģistrācijas termiņa beigām
• Ja atsauces līdzeklis drošības vai efektivitātes apsvērumu dēļ tiek anulēts pirms termiņa, tiek anulēta arī atļauja
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos konstatētas nepilnības, tad Valsts augu aizsardzības dienests nosaka termiņu to novēršanai. Ja noteiktajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, atļauju neizsniedz
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.01.13.)
Par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 1107; 2009.11.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.21.