Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Darījuma ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma kontrole pašvaldībā saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Pēc darījuma izskatīšanas komisija pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Komisijas lēmums tiek noformēts izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem,  kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma Pircējs vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi pieņem Krustpils novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas sēdē. Lēmumu (izziņas formā) var saņemt nākamajā dienā pēc komisijas sēdes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Veidlapa fiziskai personai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Veidlapa juridiskai personai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1