Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Darījuma ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma kontrole pašvaldībā saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Pēc darījuma izskatīšanas komisija pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Komisijas lēmums tiek noformēts izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem,  kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma Pircējs vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi pieņem Krustpils novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas sēdē. Lēmumu (izziņas formā) var saņemt nākamajā dienā pēc komisijas sēdes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Iesniegumam pievienots pirkuma līgums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 1992.09.01.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
(Ministru kabinets; noteikumi; 748; 2014.12.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Krustpils novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jēkabpils, Rīgas iela 150a, LV-5202
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.05.31.