Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāta saņemšana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas aizsardzības pārvalde sertificē sugu un biotopu aizsardzības jomā ekspertu atbilstoši viņa pieredzei un profesionālajām zināšanām par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu. Sertifikātu par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu, Dabas aizsardzības pārvalde ekspertam piešķir uz trim gadiem. Sertifikāta derīguma termiņu var pagarināt uz pieciem gadiem.
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums nepieciešams, lai izveidotu mikroliegumus un atzītu pastāvīgās pļavas un ganības par bioloģiski vērtīgu zālāju, kā arī gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu un citos normatīvajos aktos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas, kuras ieguvušas vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vienā no šādām jomām: bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes, vides zinātnes vai ķīmijas (nokārtojot eksāmenu limnoloģijā).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments