Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Selekcionāra tiesības nozīmē, ka neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst augu šķirni par ienākumu avotu: ražot, pavairot, piedāvāt pārdošanai, pārdot vai citā veidā realizēt, eksportēt un importēt. Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes pavairošanas materiāla izmantošanu.
Selekcionāra tiesības piešķir, ja šķirne ir jauna, atšķirīga, viendabīga un stabila.
Latvijas normatīvajos aktos noregulēta selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtība un tiesību aizsardzība. Noregulējums tiek piemērots visām augu ģinšu un sugu šķirnēm (ieskaitot hibrīdus). Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes pavairošanas materiāla izmantošanu.
Lai iegūtu selekcionāra tiesības, persona iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par iesnieguma selekcionāra tiesību piešķiršanai reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt iesniegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Selekcionārs, t. i., persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
- fiziska persona, kas attiecīgo šķirni izveidojusi un izdalījusi
- darba devējs vai pasūtītājs, kas noslēdzis līgumu par attiecīgās šķirnes izveidošanu vai izdalīšanu ar fizisku personu, kas attiecīgo šķirni izveidojusi un izdalījusi
• Selekcionāra pilnvarotais pārstāvis.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par iesnieguma reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt iesniegumu un piecu darbdienu laikā par to rakstveidā informē iesniedzēju.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv.
Atgādinājums
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa 20 darbdienu laikā iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus.
Brīdinājums
Ja iesniedzējs līdz noteiktā termiņa beigām nav novērsis trūkumus, Valsts augu aizsardzības dienests iesniegumu nereģistrē.
Normatīvie akti
Augu šķirņu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 2002.05.31.)
Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā
(Ministru kabinets; noteikumi; 173; 2012.03.16.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.28.