Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr.73/2009 39.pantu ir iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) monitoringā. Regulas Nr.73/2009 39.pants paredz, ka platības, ko izmanto kaņepju ražošanai, var pretendēt uz atbalstu tikai tad, ja izmantotajās šķirnēs THC saturs nepārsniedz 0,2%, un dalībvalstīm jāizveido sistēma, lai vismaz 30% ar kaņepēm apsēto platību pārbaudītu kaņepju THC saturu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikums jāiesniedz līdz kārtējā gada 15.jūnijam.
Kaņepju THC monitorings saskaņā ar regulas nosacījumiem tiek veikts 30% no monitoringam pieteiktajām platībām. Platību atlasi veic Lauku atbalsta dienests pēc informācijas saņemšanas no VAAD par monitoringam pieteiktajām platībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings ir papildu nosacījums tiešo maksājumu piešķiršanai par kaņepju platību. Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu un brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem par kaņepju platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr. 809/2014 45. pantu ir iekļauta THC monitoringā.
Lauksaimnieks līdz kārtējā gada 15.jūnijam Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk – VAAD) iesniedz iesniegumu platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā un līdz kārtējā gada 30.jūnijam veic maksājumu par platību iekļaušanu kaņepju THC monitoringā.
PIEZĪME: Pirms pieteikšanās kaņepju THC monitoringam lauksaimnieks, kas pretendē uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, līdz kārtējā gada 15.maijam ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā (papildus vienotajam iesniegumam) vienotajam platības maksājumam pieteiktās kaņepju sējplatības deklarāciju ar informāciju par kaņepju sējplatību, iesēto kaņepju šķirnēm un izsēto sēklu apjomu (kg/ha) un  katras iesētās kaņepju sēklas šķirnes iepakojuma oficiālās etiķetes oriģinālu, kurā norādītais sēklas daudzums atbilst deklarācijā minētajam izsētajam kaņepju sēklu daudzumam (minimālais kaņepju izsējamais daudzums ir 25 kg/ha).

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar regulas Nr. 809/2014 30. panta "g" apakšpunktu un 34. panta 2. punktu izraugās lauksaimniekus, kas pretendē uz vienoto platību maksājumu par kaņepju platību, lai veiktu pārbaudi viņu saimniecībās. Pārbaudi veic VAAD amatpersona, pirms plānotās pārbaudes informējot lauksaimnieku. Pārbaudē no lauka tiek paņemts atbilstošs kaņepju paraugs, kuru nosūta uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" THC satura noteikšanai. Lai īstenotu pārbaudi saimniecībā, lauksaimnieks informē VAAD par kaņepju ziedēšanas sākumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
VAAD klātiene
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti").

Pakalpojuma cena:
- dalības maksa kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitoringā par katru attiecīgajā gadā vienotajam platību maksājumam pieteikto kaņepju hektāru – 11,38 EUR

Samaksa par pakalpojumu jāveic, pamatojoties uz VAAD izrakstītu rēķinu, un jāiemaksā šādā kontā:

Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Kods TRELLV22
Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese – Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa