Individuālā atļauja veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šie materiāli un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi.
Pārejas laikā Eiropas Savienības dalībvalstīm bioloģiskajā ražošanā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pēc pieprasījuma izsniedz fiziskai vai juridiskai personai individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Iesnieguma iesniegšanas pēdējais termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 39.punktā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) nodrošina, ka jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai kas pārdod šādus produktus, var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli.

VAAD pēc pieprasījuma izsniedz fiziskai vai juridiskai personai individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi.

Jāiesniedz šādi dokumenti:
- "Iesniegums atļaujas saņemšanai sēklu un sēklas kartupeļu izmantošanai, kas nav bioloģiski audzētas”; vai
- „Iesniegums atļaujas saņemšanai veģetatīvā pavairošanas materiāla (izņemot sēklas kartupeļus) izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi”;
- valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

Iesnieguma iesniegšanas pēdējie termiņi katrai sugu grupai ir norādīti Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 39.punktā (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

VAAD 20 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā minētā informācijas atjaunošanas termiņa sistēmā izvērtē iesniegto iesniegumu un pieņem lēmumu - izsniegt vai neizsniegt individuālo atļauju.
Par pieņemto lēmumu VAAD operatoru rakstiski informē 10 darbdienu laikā pēc lēmu­ma pieņemšanas.
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā infor­mācija, VAAD rakstiski pieprasa izdarīt precizējumus. Precizējumus operators veic 10 darbdienu laikā pēc VAAD pieprasījuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
VAAD klātiene
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.251 "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti") ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Valsts nodevas apmērs:
- par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi – 7,11 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana saskaņā ar pieprasīšanas izvēli
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki