Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
• Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi
• Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze, kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāli ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi
• Latvijā šī informācija tiek iekļauta Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē personas iesniegto informāciju un pieņem lēmumu par tās iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta gan Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, gan Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un:
• ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu
• pārdod šādus produktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Bioloģiskās izcelsmes sēklu materiālam jābūt sertificētam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību un jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām
Brīdinājums
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa izdarīt precizējumus, kas jāveic 10 darbdienu laikā
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.12.13.