Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz dokumentus būves, ēkas vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā.
Pēc dokumentu saņemšanas Rīgas pilsētas būvvalde veic objekta apsekošanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimālo termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem sakarā ar Administratīvā procesa likumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 2014.02.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 2014.10.01.)
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 573; 2014.10.01.)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 2014.10.25.)
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 146; 2015.05.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
(Ministru kabinets; noteikumi; 331; 2015.07.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"
(Ministru kabinets; noteikumi; 340; 2015.07.01.)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 2017.06.06.)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 2018.09.07.)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 34; 2006.01.04.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.22.