Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirmās grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz Būvvaldē Paskaidrojuma raksta II daļu - Būvdarbu pabeigšana;  Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz Būvvaldē Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana;  Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz būvvaldē Apliecinājuma kartes inženierbūvēm II daļu - Būvdarbu pabeigšana; Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būv...
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 2010.10.15.)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 2014.02.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 573; 2014.10.01.)
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 146; 2015.05.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
(Ministru kabinets; noteikumi; 331; 2015.07.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"
(Ministru kabinets; noteikumi; 340; 2015.07.01.)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 2017.06.06.)
RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 2006.01.04.)
Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II.daļa
(Rīgas Dome; informācija; 19; 2016.04.01.)
Apliecinājuma karte inženierbūvēm
(Rīgas Dome; informācija; 19; 2016.04.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.09.