Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana vai Paskaidrojuma rakstu II daļu - Būvdarbu pabeigšana.
Rīgas pilsētas būvvalde pēc apsekošanas veic atzīmi Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā, akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Šāda kārtība attiecas uz vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:
5 darba dienas - pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecība vai novietošana;
5 darba dienas - pirmās grupas vai sezonas inženierbūves, kā arī iekšējo inženiertīklu vai otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas);
5 darba dienas - pirmās grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves jaunas būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve;
5 darba dienas - elektronisko sakaru ierīkošana;
5 darba dienas - māju ceļa būvniecība;
5 darba dienas -  ceļa vai ielas atjaunošana vai nojaukšana;
10 darba dienas - ēkas, tās daļas vai telpu grupas vienkāršotā atjaunošana;
10 darba dienas - pirmās grupas energoapgādes objekts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 2014.02.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 2014.10.01.)
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 573; 2014.10.01.)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 2014.10.25.)
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 146; 2015.05.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
(Ministru kabinets; noteikumi; 331; 2015.07.01.)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"
(Ministru kabinets; noteikumi; 340; 2015.07.01.)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 2017.06.06.)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 2018.09.07.)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 2005.12.20.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.22.