Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana (CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 eiro.
2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
9. Sagatavo dokumentu projektus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Konsultācija
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
     1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
     2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
     3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
     4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus