Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana (CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 eiro.
2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
9. Sagatavo dokumentu projektus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 1; 2007.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
CARNIKAVAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.15.