Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi Patentu valdē dizainparauga reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 3 mēneši. Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīts iesniegums par dizainparauga reģistrāciju, kas ietver:
1) lūgumu reģistrēt dizainparaugu;
2) ziņas, kas ļauj noteikt pieteicēju;
3) dizainparauga attēlu komplektu, kas sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par dizainparauga īpatnībām, 2 eks.

Komplekss pieteikums var aptvert vairākus dizainparaugus, ar nosacījumu, ka visiem izstrādājumiem, kuros paredzēts īstenot vai iekļaut vienā pieteikumā ietvertos dizainparaugus, jāattiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi. Šo nosacījumu nepiemēro, ja pieteikumā ietverti tikai tādi dizainparaugi, kam ir rotājuma (ornamenta) raksturs. Par katru dizainparaugu, kas pieteikumā ietverts papildus pirmajam, maksājama papildmaksa.

Viena mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa (sk. Ministru kabineta 2015. gada 15.decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas cenrādis").

Ja pieteicējs vēlas dizainparaugu noteiktu laiku saglabāt slepenībā, viņš var lūgt atlikt dizainparauga publikāciju, bet ne ilgāk par 30 mēnešiem no pieteikuma datuma. Šādu lūgumu var ietvert pieteikumā vai pievienot tam līdz brīdim, kad Patentu valde pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju. Par publikācijas atlikšanu ir jāmaksā.

Ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību, tam ir jāpievieno pilnvara. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem pieteikumiem, katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pieteikt dizainparaugu
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Dizainparauga reģistrācija un publikācija
Paziņojums par dizainparauga reģistrāciju tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Dizainparauga īpašniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība papīra vai elektroniskā formātā.

Saņemot apliecību papīra formātā, ir jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc dizainparauga reģistrācijas apliecības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus