Iebilduma iesnieguma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iebilduma iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebildumu iesniegumu triju mēnešu laikā no preču zīmes vai dizainparauga publikācijas dienas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atbilstoši likumā noteiktajiem iebilduma pamatojumiem iebildumus pret preču zīmju vai dizainparaugu reģistrācijām var iesniegt jebkura persona un/vai ieinteresētās personas (agrāko preču zīmju, plaši pazīstamu preču zīmju vai citu agrāko tiesību īpašnieki vai viņu pārstāvji).
Termiņš:
Apelācijas padomes noteiktajam procesuālajam termiņam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt, nenovilcinot lietas izskatīšanu. Ja nav pamatota iemesla citāda termiņa noteikšanai, Apelācijas padome nosaka divu mēnešu termiņu.

Paziņojums

Uzklausot lietas dalībnieku un pamatojot iemeslu, Apelācijas padome ir tiesīga noteikt saprātīgu termiņu, kas atšķiras no Rūpnieciskā īpašuma institūciju un un procedūra likumā 44.panta otrajā vai trešajā daļā paredzētā termiņa, bet ne ilgāku par trim mēnešiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Triju mēnešu laikā no Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmuma, ar kuru izšķirts strīds iebilduma lietā, paziņošanas dienas var vērsties Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar prasības pieteikumu atkarībā no lietas un lēmuma rakstura.
Atgādinājums
Iebildumu lietu izskatīšana un ar to saistītās darbības, kuras savas kompetences ietvaros veic Apelācijas padome, ir maksas pakalpojumi
Brīdinājums
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sniedz pakalpojumu pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē.
Normatīvie akti
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 1999.03.01.)
Dizainparaugu likums
(Saeima; likumi; 2004.11.18.)
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 732; 2016.01.01.)
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 413; 2016.07.18.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.12.13.