Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums attiecas arī uz kolektīvās un sertifikācijas zīmes reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska) vai personu apvienība (ja tā spēj iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, tostarp slēgt darījumus un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu
Termiņš:
Preču zīmes reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 5 - 6 mēneši. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Republikas Patentu valde Apelācijas iesnieguma iesniegšana par Patentu valdes pieņemtu lēmumu
Latvijas Republikas Patentu valde Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes īpašnieka datu maiņa
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas