Preču zīmes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Preču zīmes reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 5 - 6 mēneši. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes pieteikuma veidlapa, kas ietver:
1) lūgumu reģistrēt preču zīmi;
2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
3) pieteiktā apzīmējuma attēlus (izņemot vārdiskas zīmes pieteikumu), 4 eks;
4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācija (sastādot preču un pakalpojumu sarakstu, jāizmanto Nicas klasifikācija).

Vienā pieteikumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrāciju.

Viena mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"). Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu preču vai pakalpojumu klasi, par katru papildus klasi maksājama papildmaksa.

Pilnvaru pieteikumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Profesionālie patentpilnvarnieki var iesniegt bez pilnvaras. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem pieteikumiem, katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst MK 2005. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem" apstiprinātajām veidlapām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pieteikt preču zīmi
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Preču zīmes reģistrācija un publikācija
Paziņojums par preču zīmes reģistrāciju tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Preču zīmes īpašniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība papīra vai elektroniskā formātā.

Saņemot apliecību papīra formātā, ir jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc preču zīmes reģistrācijas apliecības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus