Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums attiecas arī uz kolektīvās un sertifikācijas zīmes reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska) vai personu apvienība (ja tā spēj iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, tostarp slēgt darījumus un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu
Termiņš:
Preču zīmes reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 5 - 6 mēneši. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja persona nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz pieteikuma iepriekšējās izskatīšanas vai preču zīmes ekspertīzes rezultātiem, vai lēmumam, kas pieņemts citā ar preču zīmes reģistrāciju saistītā procedūrā, viņš ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju
Atgādinājums
Brīdinājums
Reģistrējot preču zīmi Latvijā, izņēmuma tiesības tiek iegūtas tikai attiecībā uz Latvijas teritoriju.
Normatīvie akti
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Preču zīmju likums
(Saeima; likumi; 2020.03.06.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.15.