Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana un atjaunošana (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Dzimtsarakstu nodaļa uz tiesas sprieduma, zvērināta notāra paziņojuma, administratīva akta, dzimtsarakstu nodaļas sastādīta atzinuma un personas iesnieguma pamata papildina vai labo, atjauno un anulē ziņas dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ierakstos, sastāda atkārtoti dzimšanas reģistra ierakstu, kas reģistrēts ārvalstī, ja tajā jāveic papildinājums, un izsniedz atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai apstrīdēšanas, vai paternitātes fakta konstatēšanas; ieraksta par bērna vecākiem vai vienu no viņiem anulēšanas, laulības šķiršanas vai atzīšanas par spēkā neesošu, vārda, uzvārda, valstiskās piederības, tautības, personas vai bērna vecāku personas koda maiņas gadījumos, pēc mirušas nezināmas personas identificēšanas, labojot kļūdainus ierakstus reģistros.                                                 Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas vai nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārsūdzības iespējas ir tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Valsts nodeva, pašvaldības nodeva, maksa par apliecību jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1993.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā
(Jelgavas novada dome; noteikumi; 18; 2010.07.22.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.02.08.