Sabiedrisko vides inspektoru atestācija
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Sabiedriskais vides inspektors ir Valsts vides dienesta pilnvarota persona, kura bez atlīdzības veic kontroli vides un zivju resursu aizsardzības jomā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā iesniegums tiks uzskatīts tikai kā informatīvs materiāls un būs nepieciešams parakstīts iesniegums papīra formātā).
Jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums brīvā formā, kur persona norāda:
- vārdu, uzvārdu, personas kodu;
- dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru;
- darbības jomu, kurā pretendents veiks pārbaudes bez valsts vi­des inspektora klātbūtnes un sastādīs administratīvā pārkāpuma protokolus. Šīs jomas ir: 1) zivju resursu aizsardzība un uzraudzība; 2) vides kontrole.
Iesniegumam pievieno:
- informāciju par izglītību un profesionālo pieredzi;
- pases kopiju;
- divas fotogrāfijas (2 x 3 cm);
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
Jānorāda pasta adrese uz kuru vēlas saņemt apliecību.
Atestāciju Valsts vides dienests organizē reizi sešos mēnešos. Pirms atestācijas Valsts vides dienests pretendentiem organizē kursus. Par ates­tācijas vietu un laiku Valsts vides dienests rakstiski paziņo pretendentam vismaz divas nedēļas iepriekš.
Sabiedriskā vides inspektora statusa pretendentiem tiek organizētas apmācības. Apmācību apmeklējums nav obligāts priekšnosacījums atestācijas kārtošanai.
Apmācības vides aizsardzības kontroles jomā organizē Valsts vides dienests.
Apmācību zvejas (tai skaitā makšķerēšanas) kontroles jomā organizē Latvijas Makšķernieku Asociācija
Atestācijā pārliecinās par pretendenta zināšanām šādās jomās:
- vides aizsardzības normatīvie akti, saskaņā ar kuriem sa­biedriskais vides inspektors veiks kontroli;
- administratīvais process un administratīvā pārkāpuma lietvedība.
Atestācijā iekļauj:
- jautājumus par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem;
- jautājumus par administratīvo procesu un administratīvā pārkāpuma lietvedību;
- specializētus jautājumus par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem atbilstoši izvēlētajai darbības jomai;
- uzdevumu atbilstoši izvēlētajai darbības jomai - pēc situācijas apraksta sagatavot administratīvā pārkāpuma protokola projektu.
Valsts vides dienesta mājas lapā pieejams Sabiedrisko vides inspektoru reģistrs
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vvd@vvd.gov.lv
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: