Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks var reizi kalendārajā gadā nomainīt līdzekļu pārvaldītāju, kā arī divas reizes kalendārajā gadā mainīt viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 gadi vai mazāk, ieteicams izvēlēties konservatīvos ieguldījumu plānus, lai nenāktos piedzīvot iespējamas straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas varētu ietekmēt sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.
Pēc personas pieprasījuma VSAA nodrošina valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu var apstrīdēt viena mēneša laikā no datuma, kad faktiski tā ir veikta, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Brīdinājums
Pakalpojums netiks sniegts, ja būs pārsniegti līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu maiņas ierobežojumi kalendārajā gadā.
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara
Normatīvie akti
Valsts fondēto pensiju likums
(Saeima; likumi; 2001.07.01.)
Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību
(Ministru kabinets; noteikumi; 272; 2003.06.04.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.