Apdrošināšanas atlīdzība
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu piešķir sociāli apdrošinātai personai, kura cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību, kā rezultātā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) ir noteikusi darbspēju zaudējumu. Tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ ir personai, kura pēc 1997.gada 1.janvāra ir bijusi apdrošināta pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām vismaz 3 gadus. Apdrošinātās personas nāves gadījumā tiesības uz atlīdzību ir darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri ir bijuši mirušā apgādībā.

Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no personas vidējās iemaksu algas, ko nosaka par 12 mēnešu periodu (izlaižot divus mēnešus pirms mēneša, kurā noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība, iestājusies pārejoša darba nespēja vai nāve, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība).

Personai, kurai piešķirta izdienas pensija vai vecuma pensija, izmaksā starpību starp atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru un izdienas vai vecuma pensijas apmēru, ja piešķirtās pensijas apmērs nesasniedz atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru. Atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksu izbeidz, ja piešķirtās izdienas vai vecuma pensijas apmērs ir vienāds ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru vai to pārsniedz.

No 2020.gada 1.janvāra vienlaikus nevar saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un invaliditātes pensiju. Personai, kurai vienlaikus ir tiesības gan uz invaliditātes pensiju, gan atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai apgādnieka zaudējumu,  tiek izmaksāts viens pakalpojums – pensija vai atlīdzība, pēc personas izvēles.

Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/nelaimes-gadijums-darba-arodslimiba/
un
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/apgadnieka-zaudejums/apdrosinasanas-atlidziba-par-apgadnieka-zaudejumu-sakara-ar-nelaimes-gadijumu-darba-vai-arodslimibu-pec-01-01-1997/...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Atlīdzību par darbspēju zaudējumu un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu pārtrauc uz laiku, kad persona saņem bezdarbnieka pabalstu.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.28.