Sertifikāts vai dokuments par sociāli apdrošinātas personas statusa saglabāšanai Latvijā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Sertifikāts vai dokuments par sociāli apdrošinātas personas statusa saglabāšanu Latvijā nepieciešams darbiniekiem vai pašnodarbinātajiem, kuri tiek nosūtīti veikt darbu uz citu ES/EEZ dalībvalsti, Šveici (turpmāk – dalībvalstis) vai valsti, ar kuru Latvijai ir noslēgts starpvalstu līgums sociālās drošības jomā (Ukraina, Kanāda, Baltkrievija, Krievija, Austrālija). Tāpat sertifikāts nepieciešams gadījumos, kad persona veic darbu vairākās dalībvalstīs, lai sociālās apdrošināšanas iemaksas par vienu un to pašu nodarbinātības periodu būtu veicamas kompetentajā dalībvalstī.
Vairāk informācijas varat iegūt VSAA mājaslapā: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/darbs-cita-esvalsti-a1-sertifikats/darbinieks/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Iesniegumus vēlams aizpildīt vismaz 4 nedēļas pirms darba uzsākšanas citā valstī.
Brīdinājums
Ja VSAA konstatē, ka ir sniegta nepatiesa informācija vai nav veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad VSAA ir tiesīga anulēt izsniegto A1 sertifikātu vai dokumentu par piemērojamiem tiesību aktiem.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.07.