Apgādnieka zaudējuma pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem: 1) bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem; 2) bērniem no 18-24 gadiem, ja tie mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad studijas pārtrauktas; 3) bērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai; 4) brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku; 5) brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku; 6) darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā. Ja iepriekš minētās personas dzīvo dažādās ģimenēs, tad katra no tām saņem sev pienākošos pensijas daļu, kas izdalīta no kopējā pensijas apmēra.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apgadnieka-zaudejuma-pensija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Mirušās personas apgādībā bijušie ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Bērniem vecumā no 18 – 24 gadiem, kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās dienas nodaļā (pilna laika klātienē), pirmo reizi, sasniedzot 18 gadu vecumu, bet pēc tam katru mācību gadu, ir jāiesniedz mācību iestādes izdota izziņa, kas apliecina mācības.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.