Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Limbažu novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā:
- pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana;
- Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem;
- sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu izīrēšana un īres līguma termiņa pagarināšana;
- nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
- pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
- pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Pakalpojuma saņemšanai Iesniedzējs iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1. reģistrs Nr.1 - pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrs;
2. reģistrs Nr.2 - sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs;
3. reģistrs Nr.3 - nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu reģistrs;
4. reģistrs Nr.4 - palīdzības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu reģistrs.
Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Limbažu novada domes Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija.
Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.34 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Lēmums par personas reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrā tiek pieņemts 1(viena) mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vēršas Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos (1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā) vai jebkurā pašvaldības pagasta pārvaldē ar iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti:
• Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par maznodrošinātas / trūcīgas personas statusu kopija (ja ir).
• Laulības apliecības kopija (ja ir);
• Dzīvojamās telpas īres līguma kopija (ja ir);
• Spēkā stājušos tiesas spriedumu, ja persona tiek izlikta no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu;
• Būvvaldes atzinums, ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
• bērni bāreņi vai bērni, kas palikuši bez vecāku gādības – lēmumu par bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu valsts audzināšanas iestādē vai nodošanu aizbildnībā, par aizbildnības tiesību izbeigšanos vai aprobežošanu, ja to izdevusi citas pašvaldības bāriņtiesa;
• Invalīda apliecību, valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņu;
• Pensionāra apliecības kopiju;
• Repatrianta izziņas kopiju;
• personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu.
Ar savu parakstu jāapliecina, ka personas un citu tās ģimenes locekļu īpašumā nav cita dzīvošanai derīga platība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Limbažu novada pašvaldība Viļķenes pagasta pārvalde
Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta pārvalde
Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvalde
Limbažu novada pašvaldības Pāles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@limbazi.lv
Pasts Limbažu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Kontaktinformācija: Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, e-pasts: apsaimniekosanas_nodala@limbazi.lv, tālr. 26603147
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Personu reģistrē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā un, ievērojot pašvaldības noteiktos dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijus un secību, piedāvā izīrēšanai dzīvojamo telpu vai nodrošina ar sociālo dzīvojamo telpu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus