Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Limbažu novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā:
- pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana;
- Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem;
- sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu izīrēšana un īres līguma termiņa pagarināšana;
- nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
- pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
- pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Pakalpojuma saņemšanai Iesniedzējs iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1. reģistrs Nr.1 - pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrs;
2. reģistrs Nr.2 - sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs;
3. reģistrs Nr.3 - nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu reģistrs;
4. reģistrs Nr.4 - palīdzības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu reģistrs.
Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Limbažu novada domes Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija.
Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.34 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Lēmums par personas reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrā tiek pieņemts 1(viena) mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma kārtībā. Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, uzskaitē reģistrētās personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot.
Brīdinājums
Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas sniegtās informācijas patiesumu. Ja persona sniegusi nepatiesas ziņas un /vai ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu tās reģistrācijai palīdzības saņemšanai, persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, saskaņā ar likumu.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 1993.04.01.)
Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
(Limbažu novada pašvaldība; noteikumi; 34; 2012.10.25.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Limbažu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.11.