Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei, vienu reizi kalendāra gada laikā uz trīs mēnešiem laikposmā, uz kuru noteikta atbilstība statusam trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests desmit darbdienu dienu laikā no iesnieguma, deklarācijas un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Alūksnes novada Sociālajam dienestam Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā LV – 4301.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
(Saeima; likumi; 0; 2002.01.01.)
Par pabalstiem Alūksnes novadā
(Alūksnes novada dome; saistošie noteikumi; 15; 2018.01.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 0; 1994.06.09.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.02.09.