Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā Aknīstes novadā
Izvēlētā organizācija: AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
2015.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.31/2015 "Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un veicot īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz minēto palīdzību papildus Latvijas Republikas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajam.
Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1. reģistrs Nr.1 - "Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana";
2. reģistrs Nr.2 - "Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu";
3. reģistrs Nr.3 - "Nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu".
Personu reģistrē reģistrā uz iesnieguma un Aknīstes novada domes lēmuma pamata.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu par personas reģistrēšanu konkrētā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no reģistra pieņem Aknīstes novada dome.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā ( Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2016.05.06.