Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
• Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu daļējai segšanai pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Liepājas pilsētas Bāriņtiesa.
• Pabalsts tiek izmaksāts līdz 24 gadu vecumam.
• Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvoklī, par kuru pieprasa pabalstu, nedzīvo vai īrē sociālo dzīvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniedzis bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums dzīvokļa pabalsta piešķiršanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1