Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
• Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu daļējai segšanai pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Liepājas pilsētas Bāriņtiesa.
• Pabalsts tiek izmaksāts līdz 24 gadu vecumam.
• Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvoklī, par kuru pieprasa pabalstu, nedzīvo vai īrē sociālo dzīvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniedzis bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Ja objektīvu iemeslu dēļ izdevumu apliecinošus dokumentus līdz mēneša 20. datumam nav iespējams iesniegt, par to savlaicīgi jāinformē Sociālais dienests. Šajā gadījumā pabalstu aprēķina, pamatojoties uz iepriekš iesniegtajiem dokumentiem.
Brīdinājums
Ja izdevumu apliecinoši dokumenti nav iesniegti un par objektīvajiem iemesliem nav ziņots, pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 4; 2015.02.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.26.