Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Maznodrošinātais statuss dod tiesības ģimenei (personai) pretendēt uz sociālo palīdzību un vairākiem pašvaldības noteiktiem atvieglojumiem.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Personām bez deklarētas dzīvesvietas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu nosaka, ja pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētā.

Sociālais dienests izvērtē atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam atbilsoši Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra saistošos noteikumos Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā” noteiktiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi);
2) iztikas līdzekļu deklarāciju (sk. veidlapu “Iztikas līdzekļu deklarācija”). Deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu, ja ziņas nav pieejamas valsts un pašvaldības datu reģistros.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam klātienē izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Atteikums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA