Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Maznodrošinātais statuss dod tiesības ģimenei (personai) pretendēt uz sociālo palīdzību un vairākiem pašvaldības noteiktiem atvieglojumiem.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Personām bez deklarētas dzīvesvietas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu nosaka, ja pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētā.

Sociālais dienests izvērtē atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam atbilsoši Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra saistošos noteikumos Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā” noteiktiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iztikas līdzekļu deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA