Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Maznodrošinātais statuss dod tiesības ģimenei (personai) pretendēt uz sociālo palīdzību un vairākiem pašvaldības noteiktiem atvieglojumiem.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Personām bez deklarētas dzīvesvietas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu nosaka, ja pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētā.

Sociālais dienests izvērtē atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam atbilsoši Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra saistošos noteikumos Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā” noteiktiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Sociālajam dienestam ir tiesības apsekot iesniedzēja un viņa ģimenes dzīvesvietu, kā arī iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem piederošu nekustamo īpašumu.
Brīdinājums
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai anulē, ja iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli.
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.01.03.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA