Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam (krāsu, tapešu un citu apdares materiālu iegādei) ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.
Atbalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas ģimenes un personas:
• atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
• ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.
Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.
Atbalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.
Atbalsta saņemšanai persona divu mēnešu laikā no dzīvojamas telpas piešķiršanas dienas iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādus dokumentus, ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:
• dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
• defektu aktu par nepieciešamiem apdares materiāliem kosmētiskajām remontam.
Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dienesta darbinieki sastāda atzinumu par atbalsta izmaksas nepieciešamību un apmēru.
Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils pilsētas dome
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 46; 2017.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.27.