Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim Sociālais dienests piešķir:
1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (EUR 128.06);
2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (EUR 430);
3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (EUR 64.03);
4. pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas līdz 24.gadu vecumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma ...
Atgādinājums
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Sociālajā dienestā attiecīgos grozījumus vai jaunu īres līgumu. Reizi trijos mēnešos jāiesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas ...
Brīdinājums
Pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem neizmaksā, studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Rīgas Sociālo dienestu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.24.