Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeni. GMI līmeņa apmērs mēnesī bērnam ir EUR 80, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - EUR 128,06, personai darbspējas vecumā - EUR 64.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma ...
Atgādinājums
Personām darbspējas vecumā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.24.