Slimības pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Slimības pabalstu, pamatojoties uz ārsta izsniegtu darba nespējas lapu B,  piešķir personai, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai kas ir pašnodarbinātā laulātais, kurš pievienojies sociālajai apdrošināšanai.
Ja saslimusi pati apdrošinātā persona, slimības pabalstu piešķir no 11.slimības dienas. Pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, ja slimo nepārtraukti, bet pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt uz laiku līdz 52 nedēļām. Ja slimo ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.
Ja saslimis bērns, tad apdrošinātajai personai, kas kopj bērnu vecumā līdz 14 gadiem, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no bērna slimības 1.dienas līdz 14.dienai un no 15.dienas līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopj arī stacionārā.
No 2020.gada 1.janvāra par bērniem, kuriem diagnosticētas smagas saslimšanas, slimības pabalstu piešķir par bērna kopšanu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Tie ir gadījumi, kad:
• Valsts SIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” ārstu konsīlijs, izsniedzot atzinumu (ārstu konsīlija atzinums), noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē;
• par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.
Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/stradajosajiem/slimibas-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Ārvalstīs izsniegtam darba nespējas apliecinošam dokumentam ir nepieciešams tulkojums un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, legalizācija nav nepieciešama.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.16.