Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalstu  piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai. Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai piešķir par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot. Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt šādām personām vai ģimenēm, šādā apmērā:
- ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:
• nav bērnu – 46,00 euro apmērā mēnesī;
• ir viens bērns – 49,00 euro apmērā mēnesī;
• ir divi bērni – 58,00 euro apmērā mēnesī;
• trīs vai vairāk bērnu – 29,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 129,00 euro mēnesī;
- ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:
• nav bērnu – 20,00 euro apmērā mēnesī;
• ir viens bērns – 43,00 euro apmērā mēnesī;
• ir divi bērni – 53,00 euro apmērā mēnesī;
• trīs vai vairāk bērnu – 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī;
- ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un ģimenes ienākumi:
• nepārsniedz 345,00 euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
• ir no 345,01 līdz 455,00 euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;
- atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi:
• nepārsniedz 225,00 euro mēnesī – 46,00 euro apmērā mēnesī;
• ir no 225,01 līdz 285,00 euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
• ir no 285,01 līdz 304,00 euro mēnesī un kura ir vientuļa – 30,00 euro apmērā mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums dzīvokļa pabalsta piešķiršanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1